Realizacja projektu 3.4.5

 ue

 

Smart Lighting Sp. z o.o. realizuje projekt pn: „Formatowanie funkcjonowania spółki Smart Lighting w otoczeniu rynkowym Jednostek Samorządu Terytorialnego – aspekty marketingowe, środowiskowe, ekonomiczne i prawne”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo, typ A bon na specjalistyczne doradztwo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2017r. do 31.10.2017r.

Cel strategiczny projektu:

Uzyskanie przez spółkę Smart Lighting zdolności do działań komercjalizujących stworzoną technologię oświetlenia zewnętrznego adresowaną dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi B+R

 logo

Zapytanie Ofertowe NR 1/2.3.2/POIR/2017

    Zapytanie ofertowe realizowane w ramach postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Wybór Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.